• Základné piliere školy

    • Rodina a rodinné prostredie

     • Prirodzeným prostredím pre výchovu a vzdelávanie dieťaťa je rodina. Preto je naším cieľom veľmi úzko spolupracovať a komunikovať s rodičmi. Vďaka tomu dokážeme  pre každé dieťa vytvoriť individuálny prístup, ktorý bude viesť k harmonickému a vyrovnanému rozvoju dieťaťa ako v rodine, tak aj v materskej škole. Tento cieľ realizujeme prostredníctvom pravidelných individuálnych konzultácií s rodičmi.
     • Vytvárame pre deti miesto, kde sa cítia bezpečne, kde môžu mať istotu, že sú s láskou prijímané, kde môžu prežívať všetky svoje emócie a sú pochopené a rešpektované. Len v bezpečnom prostredí sa môže detská osobnosť a intelekt naplno rozvíjať.
     • Do života materskej školy pozývame aj rodičov, ktorí spolupracujú na rôznych projektoch, aktívne sa zapájajú do života v materskej škole a spoločne organizujeme rozličné rodinné podujatia.

      

     Formovanie charakteru a kresťanský rozmer

     • Podporovaním dobrých návykov správania rozvíjame u detí jednotlivé cnosti, ktoré vedú k budovaniu dobrého charakteru.
     • Kresťanské formovanie pomáha deťom získavať a rozvíjať morálne usudzovanie, dobré návyky správania a získavať vlastnosti, vďaka ktorým môžu v budúcnosti viesť kvalitný a plnohodnotný život.
     • Vytvárame prirodzenú kresťanskú kultúrnu atmosféru, ktorá je súčasťou každodenného programu – modlitba ráno, pred jedlom a po jedle, slávenie a spoznávanie kresťanských sviatkov, osvojovanie si kresťanských hodnôt a cností.

      

     Inovatívne metódy

     • Prvým predpokladom efektívneho učenia sa je vytvorenie bezpečného prostredia.
     • Vo výučbe aplikujeme okrem tradičných aj inovatívne metódy vzdelávania, napr. Hejného metóda pri vyučovaní základných matematických operácií pre predprimárne vzdelávanie.
     • Využívame hru ako základný prostriedok výchovy a vzdelávania.
     • Uplatňujeme aktivizujúce metódy, metódy zážitkového učenia s dôrazom na experimentovanie a bádanie, na získavanie a uplatňovanie vlastných skúseností. Využívame metódy zmyslového a experimentálneho učenia.
     • Využívame inovačné metódy socio–emocionálnej výchovy (psychologická podpora detí, samoorganizovanie činností deťmi, interakčné cvičenia, riešenie konfliktov atď).
     • Naša CMŠ je zapojená do programu „Druhý krok“, ktorý je zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí v materských školách. Dokázateľne u detí rozvíja empatiu, súdržnosť, komunikačné zručnosti či vhodné sociálne správanie. Pomáha zvládať agresiu a šikanovanie na školách.
     • Prípravu predškolákov na čítanie s porozumením a rozvoj ich jazykových schopností  realizujeme prostredníctvom Elkoninovej metódy.

     Podporujeme u detí komunikáciu v anglickom jazyku prostredníctvom hravých aktivít v angličtine.