• Príspevok na vzdelávania

    •             V Cirkevnej materskej škole  Jána Krstiteľa sa nevyberá školné (úhrada základných nákladov spojená s chodom školy v rámci súčasnej vyhlášky ministerstva školstva).

                 Vízia školy je napomôcť dieťaťu k samostatnosti, zodpovednosti a charakteru v spolupráci učiteľov a rodičov. Naša materská škola poskytuje plynulú a prirodzenú adaptáciu detí na zmenené – školské prostredie v rodinnej a bezpečnej atmosfére. Hodnota, ktorú chceme dať formácii detí, si vyžaduje zodpovednosť zo strán všetkých zainteresovaných. Slobodné rozhodnutie spojené so záväzkom dať deťom maximum je očakávané tak zo strany učiteľov ako aj zo strany rodičov.

                 Školský systém našej školy je nastavený tak, aby učitelia mohli spolu s deťmi robiť zaujímavú tvorivú aktivitu počas pobytu detí v materskej škole.

                 Aby sme spoločne dosiahli vytvorenie prostredia, v ktorom sa budú cítiť pohodlne predovšetkým deti, a aby sme im poskytli čo najkvalitnejšie vzdelanie a výchovu, považujeme za vhodnú a potrebnú finančnú podporu vo forme dobrovoľného príspevku zo strany rodičov. Rozhodnutie rodičov dať svoje dieťa práve do našej materskej školy považujeme za slobodné, spojené s porozumením a zodpovednosťou za kvalitu vzdelania svojich detí. Z tohto dôvodu pristupujeme k tejto forme finančnej podpory – dobrovoľného príspevku vo forme záväzku.

                 Dobrovoľný príspevok rodičov, ktorý bude použitý na kvalitné a nadštandardné vzdelávanie, pre školský rok 2019/20 schválila Správna rada školy pre jedno dieťa na 45€ mesačne, pre dve deti na 76€ mesačne, pre tri deti na 101€ mesačne. Príspevok na vzdelávanie bude poukázaný na účet občianskeho združenia rodičov Cirkevnej základnej a materskej školy Jána Krstiteľa. Forma úhrady bude stanovená kompetentným orgánom školy na základe dohody s rodičom.

                 Zmyslom tejto formy podpory je zabezpečiť a udržať kvalitu výchovy a vzdelávania, ktorú si zaslúžia predovšetkým deti. Už teraz chceme poďakovať za pochopenie a podporu tejto vízie. Takýmto spôsobom chceme spoločne realizovať to, čo sme si predsavzali: „školu, v ktorej sa deti cítia ako doma".