• Misia a vízia školy

        • Misiou materskej školy je za pomoci aktívnej spolupráce rodičov vychovávať a vzdelávať deti k samostatnosti, zodpovednosti a charakteru. Kladieme dôraz na rozvíjanie kritického myslenia, samostatnosti ako aj tímovej práce, vzájomného rešpektu, dôkladnej príprave detí na školské prostredie a zaradenie do života v spoločnosti.

          Výchova a vzdelávanie v materskej škole prebieha v duchu kresťanských biblických hodnôt.