• Kto sme

   • Cirkevná materská škola Jána Krstiteľa je spolu s Cirkevnou základnou školou Jána Krstiteľa ovocím niekoľkoročného snaženia a modlitieb viacerých rodičov a pedagógov z regiónu Partizánske. Dlhodobo sme usilovne pracovali na tom, aby v Partizánskom vznikli školy predprimárneho a primárneho vzdelávania, ktoré zjednotia výchovu a vzdelávanie doma a v školskom prostredí. Túžili sme vytvoriť pre deti bezpečný priestor, v ktorom sa budú môcť plne rozvíjať po všetkých stránkach svojej osobnosti.

    Cirkevná materská škola Jána Krstiteľa je škola rodinného typu –  miesto, kde sa snažíme, aby sa deti cítili ako doma. Vytvoreniu priateľskej a rodinnej klímy napomáha aj veľkosť materskej školy. Školu tvoria 2 triedy s menším počtom detí, čo umožňuje vzájomne sa dobre poznať. Prvoradý je priateľský, láskavý, rešpektujúci prístup k deťom a bezpečné, podnetné a rozmanité prostredie. Vychádzame pritom z vývinových špecifík predškolského veku a rešpektujeme psychomotorickú vyspelosť a odlišnosti každého dieťaťa.

    Hlavnou víziou je priniesť do školstva nielen inovatívne prvky vzdelávania, viac tvorivosti a praktických schopností, ale predovšetkým spolupracovať s rodičmi pri výchove a vzdelávaní ich detí.

    Zriaďovateľom CMŠ Jána Krstiteľa je Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené.

    ThLic.Vladimir Beregi, PhD.

    funkcia: zodpovedný za Koinoniu Ján Krstiteľ Oáza Sklené

                výpomocný duchovný farnosť Horná Štubňa (diecéza Banská Bystrica)

    Koinonia je celosvetovou katolíckou evanjelizačnou komunitou v službe Novej Evanjelizácie. Nová Evanjelizácia nie je propagáciou „nového evanjelia", ale je ohlasovanie evanjelia novými spôsobmi, výrazmi a prostriedkami. Spôsob, akým svedčíme a ohlasujeme Ježiša Krista, nechce byť iba pastoračným projektom, ale chce byť konkretizovaný v evanjeliovom štýle života.

    Základnou črtou Koinonie Ján Krstiteľ je priateľstvo. Naša materská škola chce taktiež vytvoriť pre deti a ich rodiny prostredie priateľstva, prijatia, radosti a otvorenosti.

    Komunita Ján Krstiteľ – Sklené okrem iného v súčasnosti organizuje na Slovensku najväčší kresťanský projekt podporujúci rodinu a deti – Christiland.

    Christiland je príležitosťou prežiť nový rozmer kresťanského rodinného života v priateľskom prostredí. Je to priestor, v ktorom sa novými prostriedkami a metódami spája zábava, rodina a formácia do jedného celku (viac na http://christiland.kjk.sk/).